۳۲۲۲۲

محمد حسین واثق کارگرنیا: پرهیز از نگاه تک بُعدی به مباحث فرهنگی

رشت - غدیر خبر - رئیس شورای اسلامی شهر رشت گفت: سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت از نگاه تک بُعدی به مباحث فرهنگی پرهیز کند.