۹۳۲۱d856-1410-4e51-afbf-107e43537bd0
رئیس شورای اسلامی شهر رشت:

احیای بازی های بومی محلی در رشت/ برگزاری روز ورزش همگانی و شهرداری

رشت - غدیرخبر - رئیس شورای اسلامی شهر رشت به احیای بازی های بومی محلی با هدف ایجاد شور و نشاط و شادمانی در قالب ورزش های همگانی تاکید کرد.
۳۲۲۲۲

محمد حسین واثق کارگرنیا: پرهیز از نگاه تک بُعدی به مباحث فرهنگی

رشت - غدیر خبر - رئیس شورای اسلامی شهر رشت گفت: سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت از نگاه تک بُعدی به مباحث فرهنگی پرهیز کند.